Datatag ID Limited

Ochrana osobních údajů

Souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), se zpracováváním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání) mých osobních údajů společností AB FinPoint s.r.o., IČ: 016 81 214, se sídlem Jungmannovo náměstí 764/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 210124 (dále jen „Správce“) za podmínek dále uvedených:

1. Správce získává osobní údaje v souvislosti s prodejem identifikačního značení Datatag.

2. Správce získává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, majetek identifikovaný značením.

3. Subjekt údajů se zavazuje se poskytovat Správci pouze pravdivé osobní údaje.

4. Osobní údaje získává Správce při registraci identifikačního značení Datatag. Poskytnutí všech osobních údajů uvedených v čl. 2 tohoto Souhlasu je povinné, jinak není možné identifikační značení Datatag registrovat.

5. Osobní údaje jsou Správci poskytovány pro účely: (i) vedení registru majetku identifikovaného značením Datatag, (ii) optimalizace služeb pro poskytovatele údajů; (ii) marketingové a (iii) statistické.

6. Osobní údaje bude Správce zpracovávat buď sám nebo s využitím společnosti Datatag ID Limited, založené podle práva Anglie, s identifikačním číslem 02203836 a sídlem na adrese 1 Brassey Close, Shrewsbury SY3 7FA, přičemž subjekt údajů souhlasí s tím, aby osobní údaje byly této společnosti pro účely zpracování předány. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky a/nebo manuálně, v listinné podobě. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně na území členských států Evropské unie.

7. Subjekt údajů souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené výše v čl. 2 tohoto Souhlasu mohou být Správcem předány k marketingovému využití důkladně vybraným třetím osobám, jejichž produkty nebo služby by mohly být, dle uvážení Správce, pro subjekt údajů zajímavé. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že osobní údaje budou předávány smluvním partnerům Správce, kteří se účastní např. jako obchodní zástupci, příkazníci nebo jinak na obchodní činnosti Správce.   

8. Osobní údaje budou uchovávány po dobu registrace identifikačního značení Datatag v registru majetku.

9. Subjekt údajů bere na vědomí, že není povinen Správci poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani udělit souhlas s jejich zpracováním. Subjekt údajů je zejména oprávněn odmítnout poskytnout své osobní údaje, a to i poté, co jednou vyslovil souhlas se zpracováním osobních údajů. Poskytuje-li subjekt údajů Správci jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činí tak zcela dobrovolně.

10. Osobní údaje subjektu údajů, především jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a detaily o majetku chráněném identifikačním značením jako je zejména výrobce, model, barva, VIN, číslo rámu, číslo motoru, registrační značka, mohou být zpřístupněny místním i mezinárodním složkám policie pro účely prevence kriminality nebo vymáhání práva (např. v případě ztráty či odcizení); nebo pokud je Správce povinen zveřejnit nebo sdílet osobní údaje subjektu, aby splnil právní, státní nebo regulatorní požadavky a/nebo, aby uplatnil jinou dohodu mezi subjektem údajů a Správcem.

11. Likvidace osobních údajů proběhne na základě žádosti subjektu údajů neprodleně po obdržení takové žádosti Správcem, subjekt údajů však bere na vědomí, že likvidací Osobních údajů bude významně oslabena možnost identifikovat značený majetek v případě jeho ztráty nebo odcizení.

12. O odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů lze požádat písemně zasláním dopisu na adresu sídla Správce.

13. Subjekt údajů má právo, domnívá-li se, že Správce osobních údajů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:
a. požádat Správce o vysvětlení,
b. požadovat, aby Správce odstranili takto vzniklý stav, a to neprodleně, je-li žádost oprávněná.

14. Zpracovávaní osobních údajů se řídí českým právním řádem. Případné nároky z porušení práv vyplývajících z ochrany osobních údajů budou adresovány příslušným orgánům na území České republiky. Příslušným orgánem ve smyslu předchozí věty je zejména Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: posta@uoou.cz.

Prohlášení Správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby či právnické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Datatag on Twitter Datatag on Facebook Datatag on YouTube Datatag Latest News
Register
Register
Datatag Official Sponsor of 2013 BSB