Všeobecné podmínky

Podmínky používání webových stránek Datatag

Prosím přečtěte si tyto podmínky pečlivě. Pokud máte nějaké otázky, nebo podmínky neakceptujete, kontaktujte prosím info@datatag.co.uk nebo telefonicky (01932) 796788 v našich úředních hodinách (pondělí až pátek 9 do 17 hodin) před použitím těchto webových stránek.

Pro účely těchto podmínek, my / naše / naší / nás/ nám znamená Datatag ID Limited. Jsme oprávněni kdykoliv změnit tyto podmínky aktualizováním této stránky. Doporučujeme občas zkontrolovat tyto podmínky. Používání těchto webových stránek znamená váš souhlas s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, prosím již nepoužívejte tyto webové stránky.

Informace o nás

Naše společnost je Datatag ID Limited. Sídlo společnosti je 1 Brassey Road, Old Potts Way, Shrewsbury, Shropshire, SY3 7fa. Nyní působíme v Waterman’s House, Waterman's Court, Lotus Park, The Causeway, Staines-upon-Thames, TW18 3AG. Můžete nás kontaktovat e-mailem na info@datatag.co.uk nebo telefonicky na 01932 796788. Nebo přímo výhradního dovozce pro ČR společnost AB Fin Point, Jungmannovo nám. 764/4, Praha 1, 110 00, tel. 273 655 313, email info@datatag.cz.

Tyto podmínky se vztahují na webové stránky www.datatag.cz, a za jejich obsah jsme odpovědni.

Použití těchto webových stránek a práva duševního vlastnictví

Tento web jsme vytvořili pro vaše osobní použití. Jsme oprávněni změnit tyto stránky kdykoliv.

Tyto webové stránky a veškeré materiály v ní obsažené jsou chráněny právem duševního vlastnictví, včetně autorských práv, a ty patří nám nebo vlastníme licenci na jejich použít. Materiály zahrnují, ale nejenom to, design, rozložení stránek, vzhled, grafiku a dokumenty umístěné na webových stránkách, obsah, články a texty.

Bez našeho písemného souhlasu nesmíte kopírovat, distribuovat, publikovat nebo jinak zpřístupňovat materiály na těchto stránkách někomu jinému.

Název společnosti Datatag, logo a zařízení zůstává náš registrovaný název a ochranná známka. Použití jména a ochranné známky je přísně zakázáno bez našeho písemného souhlasu.

Můžete tisknout nebo stahovat materiály z tohoto webu pro vlastní osobní potřebu za předpokladu, že:

  • materiály nejsou nijak upravovány,
  • grafiky není použita odděleně od doprovodného textu,
  • naše autorská práva a ochranná známka se objeví ve všech kopiích a uvedete naše webové stránky jako zdroj materiálů, a
  • osoba, které poskytujete tyto materiály, si je vědoma těchto omezení.

Naše odpovědnost vůči Vám

Tyto podmínky nevylučují naši odpovědnost (pokud existuje) vůči vám pro: zranění nebo smrt v důsledku naší nedbalosti, podvodu, jakékoli záležitosti, které by byly nezákonné nás vyloučit nebo pokus o vyloučení z odpovědnosti vůči vám.

Nezaručujeme, že tento web bude kompatibilní s veškerým nebo některým hardwarem a softwarem, který používáte. Nezaručujeme, že tento web bude k dispozici po celou dobu nebo v určitou dobu. Vyhrazujeme si právo kdykoliv stáhnout nebo změnit tyto webovou stránku.

Jsme zodpovědní vůči vám je za ztráty, které utrpíte v důsledku porušení těchto podmínek z naší strany. Nejsme odpovědni za jakékoliv ztráty vůči vám, které mohly vzniknout z nepředvídatelných důsledků porušení těchto podmínek z naší strany. Například pokud jste vy a my nemohli předvídat tyto ztráty před nebo během přístupu k těmto webovým stránkám.

Informace na těchto webových stránkách

Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou uvedeny pouze pro účely obecné informace. Přesto se snažíme a zajišťujeme, aby informace zde obsažené byly přesné a aktuální. Nejsme odpovědni za jakoukoliv nepřesnost v poskytovaných informacích Naše odpovědnost vůči vám, jak je popsáno výše, zůstává tímto nedotčena.

Odkazovaní na další stránky

Můžeme odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou. Když toto děláme, snažíme, jak jen to je možné, vás upozornit, že opouštíte naše webové stránky. Nejsme zodpovědní za obsah odkazovaných stránek, a ani je neschvalujeme. Je vaší povinností zkontrolovat podmínky a zásady ochrany osobních údajů odkazovaných stránek, které navštívíte.
Nesmíte odkazovat na tuto webovou stránku z jiných webových stránek bez našeho písemného souhlasu. Bude muset postupovat podle následujících pokynů:

  • odkazy musí být na domovskou webovou stránku www.datatag.co.uk,
  • nesmíte vytvořit orámování nebo jiné ohraničení okolo našich internetových stránek,
  • stránky, ze které chcete odkazovat, musí být v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy a nesmí obsahovat obsah, který může být považován za odporný nebo urážlivý, a
  • nesmí být považováno, že podporujeme nebo jsme nějak spojeny s jakoukoliv internetovou stránkou, výrobkem nebo službou.

Online uzavření smlouvy

Nic na této webové stránce nesmí být, ani by nemělo být vykládáno jako nabídka na uzavření smluvního vztahu s vámi nebo kýmkoliv jiným, s výjimkou těchto podmínek, kterými se řídí vztah mezi námi a vámi ohledně používání těchto webových stránek.

Jestliže uzavřete smlouvu s třetí stranou, která je jmenována nebo na ní odkazováno na těchto webových stránkách včetně jakéhokoliv poskytovatele, je vaší odpovědnosti, že budete srozuměni s podmínkami takové smlouvy, a využijete právní poradenství v případě potřeby.

Rozhodné právo a jurisdikce

Vznik, existence, výklad, plnění, platnost a veškeré aspekty těchto podmínek nebo některé konkrétní podmínky těchto podmínek se řídí právem Anglie.

Anglické soudy budou mít výhradní pravomoc k řešení sporů, které mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s těmito podmínkami nebo použití těchto webových stránek.

Krádež je problém, který ovlivňuje všechny znás.